PRIVACYVERKLARING


  Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens


  Hotel B&B Amylia “Gert Coppens” met adres Oostlaan 18, 8420 , DE HAAN (wenduine) is eigenaar van de website www.amylia.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Hotel B&B Amylia gepubliceerd staan.

  Bij B&B Amylia dragen wij graag zorg voor onze gasten, zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. In deze privacyverklaring krijg je daarom heldere en transparante informatie omtrent welke gegevens we verzamelen en hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikservaring te bieden.


  Wat zijn persoonsgegevens?


  Persoonsgegevens (of persoonlijke informatie) zijn gegevens die kunnen gebruikt worden om je te identificeren of contacteren.


  Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker


  Hotel B&B Amylia is de verantwoordelijke verwerker voor de persoonsgegevens op de website www.amylia.be. “De website” verbindt zich er toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

  De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens “vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.


  Registratie van persoonsgegevens


  Je kan www.amylia.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over B&B Amylia, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

  Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.


  Vertrouwelijke verwerking van de gegevens


  De persoonsgegevens die B&B Amylia verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van B&B Amylia. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden.

  B&B Amylia geeft in de regel geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

  In het uitzonderlijke geval dat B&B Amylia je persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waarmee B&B Amylia samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.


  Welke persoonsgegevens worden verwerkt?  • - Bij het boeken van een verblijf: je geslacht, voornaam, achternaam, eventuele bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, stad en land), je aankomst- en vertrekdatum en het aantal personen.
  • - Bij het opnemen van contact met ons: je voornaam, achternaam, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer.
  • - Je IP-adres, de user agent, het aanvraagadres (request URL) en de referrer ter controle van spam. Deze gegevens worden na de aanvraag niet verder bewaard, enkel het resultaat van al dan niet spam.
  • - We kunnen gebruik maken van beeldmateriaal van beveiligingscamera’s in ons logies.
  • - De gegevens die we hieronder bijhouden zijn geen persoonsgegevens. We houden bij:
  • o hoeveel keer er gezocht wordt op een bepaalde term op de zoekresultatenpagina (maar niet door wie of wanneer);
  • o hoe vaak er op een filter in de facetnavigatie geklikt wordt (maar niet wie erop klikt of wanneer);
  • o zoekopdrachten worden doorgestuurd naar de boekingsmodule van Roomraccoon, maar de persoonsgegevens van de persoon die deze zoekopdracht uitvoert, niet. Met uitzondering van de zoekparameters die de persoon zelf manueel ingegeven heeft.
  • o er wordt een cookie ingesteld om bij te houden of de gebruiker al dan niet de slide-out onderaan de pagina weggeklik theeft. Dit om ervoor te zorgen dat deze niet tevoorschijn blijft komen na het wegklikken.

  Doel van verwerking van je persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)  • - De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
  • - Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheidgerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.
  • - Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
  • - Je contacteren in kader van het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van B&B Amylia om de website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
  • - Je contacteren in kader van een wedstrijd waaraan je deelnam, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
  • - Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van B&B Amylia om de website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
  • - Ter controle van spam met als rechtsgrond het gerechtvaardigde belang van B&B Amylia om de website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
  • - Om de veiligheid te garanderen met het oog op preventie, detectie en vervolging van strafbare feiten met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van B&B Amylia.

  Google Analytics


  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

  Andere functies voor sociale media


  Onze website bevat functies voor sociale media zoals facebook, die hun eigen privacyerklaringen hebben. Zorg ervoor dat je hun voorwaarden, cookiepolicy en privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

  Toelating voor verwerking


  Als B&B Amylia je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal B&B Amylia jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

  Duur van de verwerking


  Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.


  Wat zijn je rechten?


  1. Recht op toegang en inzage


  Je hebt het recht de gegevens die B&B Amylia over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van B&B Amylia verwijderd worden.


  2. Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens


  Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan B&B Amylia. Als je de informatie van B&B Amylia niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven (via unsubscribe/uitschrijven) of per e-mail (info@amylia.be) of per brief (Oostlaan 18, 8420 De Haan – Wenduine) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

  Je krijgt wel nog steeds dienst gerelateerde berichten van ons, zoals een boekingsbevestiging of belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

  Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.


  3. Recht van verzet


  Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

  Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.


  4. Recht van vrije gegevensoverdracht


  Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.


  5. Recht van intrekking van de toestemming


  Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.


  6. Uitoefening van je rechten


  Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@amylia.be, per post naar Oostlaan 18, 8420 De Haan (Wenduine) of door gebruik te maken van het onderdeel contact op de website.


  7. Recht om klacht in te dienen


  Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met B&B Amylia via info@amylia.be of 0497 40 03 94. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid in verband met de verwerking van je persoonsgegevens tegemoet te komen.

  Je beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0) 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be

  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverhinderd.

  Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.


  Beveiliging


  Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

  In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

  Je dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruikt dat gemaakt wordt van www.amylia.be vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook de vertrouwelijkheid ervan.


  Toegang tot gegevens


  Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

  Om de door jou gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten i.k.v. pakketreizen. We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).

  Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbeiden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.


  Copyright


  Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van B&B Amylia.


  Wijzigingen aan deze verklaring


  Deze verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze verklaring ten allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.


  Versie?


  Versie: 1 - Laatst gewijzigd: 25/05/2018

Laatste nieuwtjes

Webdesign: Optnet.be